วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายบุญมี บุญเศษ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวไขถึงนานายสงัด บ้านโนนหาด หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 3 จุด บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรรอบสนามกีฬา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 19 จากบ้านายคำดี ร่วมสุข - เหวใหญ่ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องปรัะชุมต้นรัง 2 , กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถอีแต๋นเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง