องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
สภาอบต.


นายทองหล่อ  จินโจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญเส็ง  เหลี่ยมไธสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวกาญจนา  แก้วศรีสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุวรรณโชติ  พันชมภู
นายวินัย  เอี่ยมสุวรรณ
นายนพดล  เพ็ชรทราย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3


นายสมยศ  เทือกชาลี
นางสาวนุชนาฎ  เดชนอก
นางสาวก้าน  อานิสงส์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

นายทองหล่อ  จินโจ
นายมนูญ  บุญเศษ
นายทองแดง  มาลาศรี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9


นางเบญจมาภรณ์  ศิริสุนทร
นายชยุต  สมอ่อน
นางสาวกาญจนา  แก้วศรีสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12


นายสมจิตร  ผมทำ
นายบุญถม  ห่อไธสง
นายภีระชัย  เที่ยงลุน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15


นางลมัย  บุญประกอบ
นายชัยพร  แก่นดี
นายทองแดง  ช่วยพิมาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 16 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 17 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 18


นายตู้  ศรีเพชร
นายไสว  แสนวงค์ นายบุญเส็ง  เหลี่ยมไธสง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 19 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 20 สมาชิกสภาอบต. หมู่ 21