องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 11 เม.ย. 2567 ]28
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ตามประกาศกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]17
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2567 ]21
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]40
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]27
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]39
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]30
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2566 ]29
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง [ 2 พ.ย. 2566 ]34
13 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 2 พ.ย. 2566 ]38
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง [ 2 พ.ย. 2566 ]39
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 30 ต.ค. 2566 ]42
16 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง [ 25 ต.ค. 2566 ]33
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 17 ต.ค. 2566 ]84
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]20
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 26 ก.ย. 2566 ]68
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]52
 
หน้า 1|2|3


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign