องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
สำนักปลัด

นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดนายสรวิศ  ตาชูชาติ นายคำชวน  มะปะเข นายวสันต์  สารการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเกษตรนางสาวพิมผกา  ชนะค้า นางสาวอรุโณทัย  ทับงาม นางสาววิลาวรรณ  แสงโพธิ์รัมย์
นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
นายสมาน  สง่าศรี
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววาสนา  ยาทองทิพย์
นายอดิศักดิ์  แซ่เจีย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายปรมินทร์  แท่นทอง นายพยอม  เบียดกระสินธ์ นายประยงค์  เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

นายสัจภูมิ  ประทุมจร
นางสาวนลินทิพย์  สุวรรณา
นางสาวจิดาภา  พรมลิบุตร
คนงาน (ทั่วไป)
คนงาน (ทั่วไป)
คนงาน (ทั่วไป)


นางสาวบุษบา  ม้ายพิมาย
นายศิริวัฒน์  ประทุมจร
ว่าง
คนงาน (ทั่วไป)
คนงาน (ทั่วไป)
คนงาน (ทั่วไป)