องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
กองคลัง


นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวพรรณธิพา  มารศรี
นางญาณิศา  แสวงผล
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพิกุล  คุชิตา
นายไชยวัฒน์  แย้มศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิรมล  บุญเขื่อง
นางสาวสุกัญญา  รัทธนี นางสาวพัณณิตา  จวรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้