องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
กองช่าง


นายวรวิทย์  ช่วยพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นักจัดการงานช่าง
นายสุขุม  ไชสง

นางสาวนิรชา  คำทอน
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

นายตฤณพรรษกร  งามเลิศ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า