องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร


1. โคกหนองนาโมเดล

(เศรษฐกิจพอเพียง)
2. ฟาร์มเห็ด

(เศรษฐกิจพอเพียง)


3. สวนแคตตัส

(เศรษฐกิจพอเพียง)


4. ฟาร์มจิ้งหรีด

(เศรษฐกิจพอเพียง)