องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายชาญณรงค์  รถเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.084-8946461

สิบเอกวรุตตม์  พิมพ์จันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทร.061-7584359นางสาวพิกุล  ดีหลาย
ว่าง
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุขฤทัย  สังคะโลก
นางสาววัชรภรณ์  สมอ่อน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)นางสาวอัญชลีกร  ศรีมหาพรม
นางสาวชไมพร  มีทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวขวัญฤทัย  คนกลาง
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศิริ นางสาวสอาดจิตต์  อาจหาญ นายธนวิชญ์  ทวีวัฒนาปัญญากุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)