องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Plan

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Plan
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริการ และจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS
งานควบคุมภายใน

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวบข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการ และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง Competency

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ lhr

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
ระบบ E-Service

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)    
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)  
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (lhr)  
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งความรู้
การจัดการความรู้ KM