องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสายฝน  นามพิมูล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.097-3401105นางสาวริญญ์รภัส  กะตะศิลา

ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์นายวินัย เขตคาม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวนฤมล  ห่อไธสง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน