ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อ ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
05 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
06 Q&A
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
010 คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
013 E-Service
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซืัอจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
014 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม